شركت صنعتي تبادل كار
اطلاعات كلي دوره ها ي آموزشي

كليه دوره هاي آموزشي در روزه هاي پنجشنبه تشكيل مي شود. در صورت تمايل در دوره مورد نظر ثبت نام نموده و بعد از به حد نصاب رسيدن كلاس ،زمان شروع آن دوره به اطلاع شما خواهد رسيد.

دوره آموزشي :سيستم هاي برودتي: در ساعت 8.5 صبح الي 12.5 ظهر هر پنجشنبه تشكيل مي شود.

دوره هاي آموزشي "تبريد پيشرفته" ، "اصول هيدروليك در چيلرهاي آبي" و "تابلو برق سردخانه و چيلر" بعد از ظهر ساعت 2 الي 6 تشكيل مي شود.

براي هر دوره جزوه چاپ شده در اختيار كارآموز قرار مي گيرد.

در دوره "سيستم هاي برودتي" كه پيش نياز بقيه دوره ها است، 2 عدد كتاب و يك CD كه شامل تعدادي نرم افزار كاربردي و مقالات مرتبط با دوره نيز به كارآموزان داده مي شود.

كارگاه عملي سيستم تبريد روزهاي پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر و روز هاي جمعه ساعت 9 صبح تشكيل مي شود. اين كارگاه حداكثر با 4 نفر تشكيل مي شود.

اگر دوره آموزشي به صورت خصوصي براي موسسه يا شركتي اجرا شود، روز و زمان تشكيل آن توافقي خواهد بود.


Copyright © 2023 tabadolkar-trainingcenter.com