كتاب
كتاب ابزار دقيق مقدماتي

دفتر انتشارات علمي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب، کتاب "ابزار دقيق مقدماتي " تاليف دکتر فرزاد جعفرکاظمي از اعضاي هيات علمي اين واحد دانشگاهي را منتشر نموده است.

دستگاه ها و سيستم هاي اندازه گيري که در صنعت از آن به عنوان ابزار دقيق ياد مي شود، از جمله بخش هاي بسيار مهم در هر فرايند صنعتي به شمار مي آيد. کتاب حاضر بر مبناي تجربيات حاصل از 14 سال تدريس سيستم هاي اندازه گيري و ابزار دقيق و کار عملي در زمينه ي طراحي، ساخت و نصب اين سيستم ها، براي استفاده دانشجويان رشته هاي مهندسي مکانيک، مهندسي شيمي و مهندسي کنترل - مهندسان طراح سيستم هاي ابزار دقيق - مهندسان مشاور که در زمينه تجهيزات ابزار دقيق فعاليت مي کنند – مديران و مهندسان ابزار دقيق کارخانجات – گروه هاي نصاب سيستم هاي ابزار دقيق – شرکت هاي سازنده ي تجهيزات ابزاردقيق – شرکت هاي فروشنده تجهيزات ابزار دقيق – مديران و کارشناسان آزمايشگاه هاي کاليبراسيون – مديران وکارشناسان آزمايشگاه هاي کنترل کيفي مي باشد.

لازم به ذكر است كه اين کتاب داراي 6 فصل است و موضوعاتي از قبيل تاريخچه ي کنترل ابزار دقيق در ايران، اصول و مفاهيم کلي، اندازه گيري دما، اندازه گيري فشار، اندازه گيري دبي، و اندازه گيري سطح را در بر مي گيرد.

978-964-10-0706-7 ISBN

قيمت كتاب : 35.000 ريال

دانلود