آموزش
تابلو برق سردخانه و چيلر

يش نياز : دوره سيستمهاي برودتي

1- كميتهاي الكتريكي و واحدهاي آنها

2- ايمني در برق

3- مدارهاي الكتريكي

4- مغناطيس

5- موتورهاي الكتريكي

6- آشنائي با كليدها و حفاظت كننده ها در برق

7- سيم ها و كابل ها

8- معرفي كنترل كننده هاي سيستمهاي برودتي

9- علائم اختصاري در برق (مدارهاي قدرت و فرمان)

10- مدارهاي فرمان سردخانه

11- طراحي مدار Pump-Down

12- طراحي مدار Winter start

13- طراحي مدار Defrost

14- طراحي مدار Unloading

15- طراحي مدار كنترل فنهاي كاندنير

16- پروژه (طراحي مدار فرمان و قدرت يك سردخانه)

دستگاه آموزشي براي اين دوره ساخته شده كه كاربران به راحتي مي توانند مدارهاي آموزش ديده را شبيه سازي نمايند.

پيش نياز : سيستم هاي برودتي مدرس : مهرزاد ظهيري هاشمي زمان : پنجشنبه 2 الي 6 يعد از ظهر شهريه : 32.000.000 ريال مدت دوره : 5 جلسه 4 ساعته

دانلود