كتاب
كتاب اصول عيب يابي علمي و عملي سيستم تبريد

ين كتاب توسط زاره انجرقلي در سال 1383 تهيه و تدوين شده و توسط انتشارات روزبهان منتشر شد. ISBN : 964 - 8175 - 13 - -6

در اين كتاب عيب هاي برودتي سيستم تبريد تراكمي به طور كامل طبقه بندي شده و علائم هر عيب توضيح داده شده است. سپس راه حل بر طرف كردن هر عيب به طور جداگانه مورد بجث قرار گرفته است.

تعميركار سيستم با كمك اصول توضيح داده شده و اندازه گيري چند دما و فشار مي تواند به راحتي به عيب سيستم پي برده و به تعمير آن بپردازد.

براي خريد كتاب با شركت تبادل كار تماس بگيريد.

قيمت كتاب : 1.000.000 ريال

دانلود