آموزش
تبريد پيشرفته

پيش نياز اين دوره ، دوره آموزشي سيستم هاي برودتي است. در اين دوره با مطالب بيشتري از سيستم برودتي آشنا مي شويد. مطالب مورد بچث به شرح ذيل است :

1-روش هاي كنترل فشار كاندنسر

2-انواع شير هاي انبساط

3-لوله موئي

4-كنترل ظرفيت با گاز داغ

5-انواع ديفراست

6-بالانس سيستم برودتي

7-سايكرومتري

8- اصول سيستم پمپاژ "اوليه-ثانويه" Primary and Secondary pumping

9- اشتباه طراحي سيستم هواساز فقط با بار محاسبه شده ...

در اين دوره مطالب مفيدي در رابطه با كنترل ظرفيت در سيستم تبريد ارائه مي شود.

در فسمت سايكرومتري اصول و محاسبات آن پوشش داده مي شود. اين علم اساس صنعت تهويه مطبوع است.

در قسمت سيستم پمپاژ اوليه-ثانويه ، اصول اين روش پمپاژ توضيح داده مي شود و مزايا و معايب اين سيستم ارائه مي گردد. در سيستم هاي خيلي بزرگ ، مصرف كننده نياز به دبي آبي بيشتر و يا كمتر از چيلر دارد و لذا اين روش بسيار كاربردي است. اگر اين سيستم اشتباه طراحي و يا اجرا شود ، بار برودتي مصرف كننده تامين نشده و از طرف ديگر مصرف بسيار زياد انرژي را به دنبال خواهد داشت.

در قسمت آخر، طراحي صحيح هواساز براي يك مصرف كننده توضيح داده مي شود. در اين قسمت طراحان خواهند ديد كه چرا هواساز نبايد صرفا با بار محاسبه شده مصرف كننده انتخاب و طراحي گردد.

پيش نياز : سيستم هاي برودتي مدرس : زاره انجرقلي زمان :پنجشنبه 2 الي 5 بعد از ظهر شهريه : 28.000.000 ريال مدت دوره : 3 جلسه 3 ساعته

دانلود