آموزش
كارگاه عملي سيستم تبريد تراكمي

متقاضيان اين دوره حتما بايد دوره آموزشي "سيستم هاي برودتي" را گذرانده باشند.

در اين كارگاه عملي كارآموزان مطالب ذيل را به صورت عملي انجام خواهند داد.

1- اندازه گيري سوپر هيت و سابكولينگ

2- ريكاوري مبرد

3- وكيوم كردن

4- شارژ مبرد

5- تنظيم شير انبساط

6- مشاهده بعضي از عيوب برودتي

در اين كارگاه حداكثر 4 كارآموز شركت مي كنند.

مدرس: زاره انجرقلي زمان : جمعه 8:30 الي 11:30 شهريه: 6.000.000 ريال مدت دوره : يك جلسه 3 ساعته

دانلود