كتاب
كتاب اصول تبريد و هيدروليك در چيلر هاي آبي

اين كتاب در سال 1386 توسط زاره انجرقلي تهيه و ندوين شد و توسط انتشارات روزبهان منتشر گرديد. ISBN : 964 - 8175 - 51 - 9 در اين كتاب اصول هيدروليك در موتور خانه توصيح داده مي شود. منظور از هيدروليك هر سيستم مكانيكي است كه با مايع تحت فشار كار كند. جون سيستم سرمايش و گرمايش در موتور خانه توسط آب انجام مي شود لذا درك اصول هيدروليك در اين صنعت بسيار مهم است. در اين كتاب اصول ضمض ها ، مخازن انبساط بسته و ..... به طور واضح و ساده توضيح داده شده است. براي خريد اين كتاب مي توانيد با شركت تبادل كار تماس حاصل نمائيد.

قيمت كتاب : 800.000 ريال

دانلود