آموزش
اصول هيدروليك و تبريد در چيلر هاي آبي

در اين دوره مطالب بسيار مفيد و مهم در رابطه با اصول هيدروليك آب در موتورخانه بحث مي شود. مطالب مورد بحث به شرح ذيل است :

1-خنك كننده مدار بسته – Dry Cooler

2-برج خنك كننده

3-معناي فشار ارتفاع

4-افت فشار

5-فشارها در سيستم هيدروليك

6-پمپها

7-مخازن انبساط بسته

8- هشت قانون مهم در چيلرهاي آبي

9-شرايط كاركرد معمولي چيلر آبي

10-عيوب تبريد در چيلرهاي آبي

آيا مي دانيد كه اگر دو پمپ يكسان با هم موازي باشند و يكي از آنها را خاموش كنيد ، دبي آب در سيستم چقدر مي شود؟!!!!!

آيا مي دانيد در مخزن انبساط بسته چقدر فشار هوا بايد باشد؟!!!!

پيش نياز : سيستم هاي برودتي مدرس : زاره انجرقلي زمان : پنجشنبه 2 الي 5 بعد از ظهر شهريه : 28.000.000 ريال مدت دوره : 3 جلسه 3 ساعته

دانلود