كتاب
كتاب تعمير و نصب سيستم هاي برودتي

اين كتاب ترجمه كتاب : Refrigeration equipment : a servicing and installation handbook است. نويسنده اين كتاب A.C.Bryant است. ترجمه كتاب توسط زاره انجرقلي انجام شده است. چاپ اول اين كتاب در سال 1378 توسط انتشارات روزبهان انجام شده است. چاپ دوم آن در سال 1382 منتشر شد. ISBN : 964 - 5529 - 47 - 6

مطالب اين كتاب براي تعمير كاران ، مهندسان و دانشجويان صنعت تبريد بسيار مفيد و كاربردي است.

ﺑﺮاي ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺒﺎدل ﮐﺎر ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ

قيمت كتاب : 1.200.000 ريال

دانلود